บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 39
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564สภาวะทางจิตใจ กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา และความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19วราวุฒิ เกรียงบูรพา; รมร แย้มประทุม; นลินี ภัทรากรกุล
2564การศึกษาเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ตอนต้น ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพากฤชฐา จีระวงศ์พานิช; จามจุรี เวียงนาค; หยาดฝน ดิษบงค์; อดุลย์ คร้ามสมบุญ
2564ความสอดคล้องระหว่างค่าความแม่นยำในการจัดท่าของนักรังสีการแพทย์รายบุคคล และค่าความแม่นยำในการจัดท่าเฉลี่ยของสถาบันสำหรับการตรวจติดตามผลความหนาแน่นกระดูกผาณิต ฤกษ์ยินดี; วัลลภ ใจดี; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
2564ประสิทธิผลของน้ำมันสุวคนธ์ปรับธาตุ (สูตรน้ำมันปถวีธาตุ) ต่ออาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาต สัญญาณ 4 หรือ 5 หลังวรัมพา สุวรรณรัตน์; กายแก้ว คชเดช; ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์
2564Anomalous origin of right coronary artery originating from ascending aorta: A case reportSornsupha Limchareon; Jiraporn Chawalitumporn; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิรพร ชวลิตอัมพร
2564ผลข้างเคียงของการใช้ยาโอมิพราโซลเป็นระยะเวลานานต่อการธำรงสมดุลแมกนีเซียมในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague Dawleyณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์; ศศธร วงษ์ชื่น; อาทิตยา ชุบสุวรรณ
2564อุบัติการณ์การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการฉีดสารทึบรังสี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาระวีวรรณ วิฑูรย์; ธันวพร แพทย์พิทักษ์
2564Effects of posterior tibial slope restoration difference in cruciate retaining total knee arthroplasty using computer-assisted surgeryNatthaphon Surachtnanan; Tipatai Srisomboon; Prutpong Saengjumrut; Pruk Chaiyakit; ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น, และอื่นๆ
2564ผลของกลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลจักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์; จุฑามาศ สุวรรณเลิศ; ผกาพรรณ ดินชูไท; ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
2564Impact of early clinical exposure for second year medical students at Burapha UniversitySornsupha Limchareon; Chirat Sukme; Pakaphan Dinchuthai; Nalinee Pattrakornkul; Sineenart Panichyawat, และอื่นๆ
2564การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณชายทะเล ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพาภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ; สันติชัย ดินชูไท; ตระการ ไชยวานิช
2020Factors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, ThailandLuksanaporn Krungkraipetch; ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การประเมินปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรจฤดี โชติกาวินทร์; นริศรา จันทรประเทศ; ภารดี อาษา; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์, และอื่นๆ
2563การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนมณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; วัลลภ ใจดี; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, และอื่นๆ
2563โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและสารต้านอนุมูลอิสระวรานุรินทร์ ยิสารคุณ; กุลวรา พูลผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563โรคโควิด-19จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็กวราวุฒิ เกรียงบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในโควิด-19ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิตราพร อินทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในด้านระบบทางเดินอาหารและตับรัชนีพร ชื่นสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การประเมินความเสี่ยงและการจัดการบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19อโณทัย จัตุพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 39