กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4545
ชื่อเรื่อง: ผลข้างเคียงของการใช้ยาโอมิพราโซลเป็นระยะเวลานานต่อการธำรงสมดุลแมกนีเซียมในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague Dawley
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Adverse effects of long-term Omeprazole usage on Magnesium homeostasis in male Sprague-Dawley rats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์
ศศธร วงษ์ชื่น
อาทิตยา ชุบสุวรรณ
คำสำคัญ: การใช้ยา
ยา - - ผลข้างเคียง
โอมิพราโซล
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บริบท การใช้ยาโอมิพราโซลติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมีผลข้างเคียงทำให้ระดับแมกนีเซียม (Mg2+) ในน้ำเลือดต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตามกลไกการออกฤทธิ์นั้นยังขัดแย้งกัน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของยาโอมิพราโซล ต่อการธำรงสมดุลแมกนีเซียมในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague Dawley วิธีการศึกษา สัตว์ทดลองจะได้รับยาโอมิพราโซล ขนาด 20 mg/kg ต่อวัน ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เป็นเวลา 24 สัปดาห์ศึกษาสมดุล Mg2+ ในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8, 12, 16, 20, และ 24 ศึกษาการทำงานของลำไส้และไตในสัตว์ ทดลอง ในขณะที่สัตว์ทดลองใช้ชีวิตปกติโดยการป้อน และการฉีด Mg2+ ศึกษาระดับ Mg2+ ในกระดูกและกล้ามเนื้อศึกษาการสลายกระดูก และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนขนส่ง Mg2+ ในท่อไต ผลการศึกษา สัตว์ทดลองที่ได้รับยาโอมิพราโซลเริ่มมีระดับ Mg2+ ในน้ำเลือด และในปัสสาวะต่ำกว่าระดับปกติตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8 แต่มีระดับ Mg2+ ในกระดูกและกล้ามเนื้อต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และเพิ่มการสลายกระดูก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการทดลองไตปรับตัว โดยเพิ่มการดูดกลับ Mg2+ เพื่อลดการสูญเสียทางปัสสาวะ สรุป การศึกษานี้อธิบายกลไกการเกิดภาวะพร่อง Mg2+ จากการใช้ยาโอมิพราโซล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4545
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med8n2p72-85.pdf590.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น