กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4258
ชื่อเรื่อง: Factors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจ โรคตาแดงในผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสนประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Luksanaporn Krungkraipetch
ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: Keratoconjunctivitis
Health Literacy
Eye -- Diseases
Street-food vendors
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2020
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บริบท โรคตาแดง เป็นโรคระบาด เกิดที่เยื่อบุตาจากเชื้ออะดิโนไวรัส วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจโรคตาแดงจากสื่อที่ผลิตขึ้นใช้ในผู้ประกอบการ แผงลอยอาหารหาดบางแสน ประเทศไทย วิธีการ การศึกษาวิเคราะห์นี้เป็นแบบตัดขวาง ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ประกอบการแผงขายอาหาร 111 แห่งที่หาดบางแสน โดยตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ทัศนคติการเรียนรู้โรคตาแดง ความรู้และความเข้าใจก่อนและหลังการเรียนรู้โรคตาแดงจากสื่อที่ผลิต ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 และความพึงพอใจต่อสื่อที่ผลิตขึ้นใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท การผลิตสื่อใช้ทฤษฎีช่องว่างความรู้ ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน ใน รูปแบบโบชัวร์ การกระจายเสียงตามสาย และ LCD compact disc นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้และความเข้าใจหลังจากเรียนรู้จากสื่อที่ผลิต ใช้สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (ไคสแควร์) ผลการวิจัย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นหญิงไทย (ร้อยละ 83.8) อายุระหว่าง 41 ถึง 60 ปี (ร้อยละ 42.3) ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 38.7) ความรู้และความเข้าใจโรคตาแดงของกลุ่มตัวอย่างก่อน เรียนรู้สื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจำนวนร้อยละ 13.6 หลังการเรียนรู้สื่อผ่านเกณฑ์มีจำนวนร้อยละ 93.1 ส่วนระดับความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 55.9) ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความเข้าใจในโรคตาแดง (χ2 = 39.64, p-value = .00) สรุป จากงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจในโรคตาแดงของผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ที่หาดบางแสน ประเทศไทย คือ ระดับการศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4258
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med7n1p21-31.pdf207.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น