กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4546
ชื่อเรื่อง: Anomalous origin of right coronary artery originating from ascending aorta: A case report
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวาที่มีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้น: รายงานผู้ป่วย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sornsupha Limchareon
Jiraporn Chawalitumporn
ศรสุภา ลิ้มเจริญ
จิรพร ชวลิตอัมพร
คำสำคัญ: Coronary heart disease
Arteries
Angiography
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บริบท ความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นเลือดแดงโคโรนารีเป็นความผิดปกติที่พบได้ยาก และมีความหลากหลายทางอาการแสดงของระบบไหลเวียนโลหิต วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอตัวอย่างรายงานผู้ป่วยที่พบความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวาที่มีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้น วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากผลการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษา พบความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวามีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ ขาขึ้นในผู้ป่วย เพศหญิง อายุ 70 ปี โดยไม่มีอาการแสดงทางคลินิก สรุป ความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นเลือดแดงโคโรนารีพบได้น้อยมาก และมีอาการแสดงหลากหลายตั้งแต่ไม่แสดงอาการไปจนถึงสามารถทำให้เสียชีวิต โดยในรายงานฉบับนี้นำเสนอความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวาที่มีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการทางคลินิก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4546
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med8n2p129-134.pdf253.39 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น