รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 26
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การวางแผนระบบโลจิสติกส์สุขภาพเพื่อกำหนดตำแหน่งหน่วยบริการสุขภาพสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุชมพูนุท อ่ำช้าง; จุฑาทิพย์ สุรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2565ระบบพยากรณ์และบริหารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กรณีศึกษา น้ำมันดิบเกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2565แนวทางการยกระดับธุรกิจเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ ชุมชนคลองน้ำเค็ม จังหวัดจันทบุรีพณณกร ทองหลิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2565การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนวิชาการในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาตุลาพล นิติเดชา
2565การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนวิชาการในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาตุลาพล นิติเดชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 2563ตุลาพล นิติเดชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2562ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของผู้ขนส่งทางทะเล: กรณีศึกษาบริษัท ฮันจิน ชิปปิ้ง จำกัดมัธยะ ยุวมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563การพัฒนากฏหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบกิจการเรือสำราญระหว่างประเทศสุพรรณี สวนอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563การจัดการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนของโลจิสติกส์ชิ้นส่วนยานยนต์จีราดา อนุชิตนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563โครงการศึกษาแนวทางการขยายพื้นที่ให้บริการการขนส่งเพื่อครอบคลุม เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดชมพูนุท อ่ำช้าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรือเทียบท่ารณกฤต เศรษฐดาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2557การศึกษาความเหมาะสมและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรีทวีศักดิ์ เทพพิทักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2561แนวทางการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์เพื่อรองรับความต้องการของการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกสราวุธ ลักษณะโต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2561โครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์ SMEs โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2560โครงการระบบจัดลำดับงานและติดตามวัตถุดิบคงคลังในครัว โดยใช้ระบบเมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านอาหารณกร อินทร์พยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559โครงการประเมินความสามารถในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางในเขตเมืองณกร อิทร์พยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559โครงการศึกษาผลกระทบของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ของไทยทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2557ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยณกร อินทร์พยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2556การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP: กลยุทธ์การสรา้งตลาดภายในประเทศและการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 26