กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4456
ชื่อเรื่อง: ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของผู้ขนส่งทางทะเล: กรณีศึกษาบริษัท ฮันจิน ชิปปิ้ง จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems in international trade deriving from the financial crisis of maritime carrier : case study of Hanjin Shipping Co., Ltd.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มัธยะ ยุวมิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
การค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งทางทะเล
การเงิน
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลในยุคปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ ดังเช่นกรณีของบริษัท ฮันจิน ชิปปิ้ง จากัด ซึ่งเป็นสายการเดินเรือชั้นนำของโลกที่ได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ข้อเท็จจริงในกรณีศึกษานี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชน อันได้แก่ สิทธิเรียกร้องระหว่างผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สิทธิเรียกร้องระหว่างผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย และสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้ส่งของ ผู้ขนส่ง และผู้รับตราส่ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดข้อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐเพื่อการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่พึงต้องได้รับการพิจารณาทบทวนว่ามาตรการเกี่ยวกับการดำรงหลักประกันเพื่อรองรับความรับผิดของผู้ขนส่งและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีของประเทศไทยนั้นมีอยู่อย่างเพียงพอและยั่งยืนหรือไม่
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกองทุนเพื่อการวิจัย เงินอุดหนุนทุนวิจัยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4456
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_153.pdf5.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น