รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 58
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565วงศาวิทยาว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์และรัฐในปรัชญาการเมืองญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
2565แนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษฌญาพัทร์ ธัญญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์
2564กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การจัดการเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยนพวรรณ พึ่งพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ความพึงพอใจของนิสิตต่างชาติที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาธัช ขันประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การประเมินผลนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2563การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา : ศึกษาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563อิทธิพลของโหราศาสตร์ในสังคมและการเมืองไทยสรชัย ศรีนิศานต์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564แนวทางในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุของภาคเอกชนเพื่อรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกาณติมา พงษ์นัยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรในเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกธีระ กุลสวัสดิ์; สมคิด เพชรประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562ต้นเหตุแห่งความไว้วางใจตำรวจและผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับตำรวจไวพจน์ กุลาชัย; สมคิด เพชรประเสริฐ; ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562การตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวราภรณ์ ช่วยประคอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่างหลักสูตรพลเมืองศึกษาในระบอบประชาธิปไตยจุฑามาศ ชูสุวรรณ; อิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพากุลญาดา เนื่องจำนงค์; คำนึง พลานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563เกาหลีเหนือกับวิกฤตบนคาบสมุทรพัณณ์อร เภาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563คุณภาพการบริการการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามณีรัตน์ ข่ายพิลาป; ปริยาภัทร กันกา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดทางอาญา กรณีการนำภาพโป๊ของเหยื่อมาข่มขู่หรือแก้แค้น (Revenge Porn) ในประเทศไทยรัชนี แตงอ่อน; ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564บทบาทของประเทศไทยในแนวร่วมเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสมาคมสภาพภูมิอากาศยศพล จิระวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 58

Discover

Has File(s)