กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4496
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategies for Producing Undergraduates of Bachelor of Public Administration Program to Serve the Eastern Economic Corridor
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
เจนวิทย์ นวลแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
บัณฑิต - - การผลิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษา - - หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ 2) ศึกษากลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมต่อการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเป็นการวิจัยรูปแบบผสมผสาน ที่นำวิธีการวิจัยเชิงสำรวจมาใช้ร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลจึงเป็นแบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างนิสิตปัจจุบัน จำนวน 260 ชุด และศิษย์เก่า จำนวน 380 ชุด แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน และเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการทำงานในหน้าที่ ที่สำคัญคือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิดคือ การคิดเชิง วิเคราะห์และการคิดเชิงบวก ด้านอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่บัณฑิตควรมีคือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมนุษยสัมพันธ์ ทั้งนี้ สมรรถนะที่ควรพัฒนาคือ ทักษะการปฏิบัติงานจริง ความมุ่งมั่นใน การพัฒนาตนเอง และความกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ 2) กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อ สร้างสมรรถนะดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในบริบทของตลาดแรงงาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคือ กลยุทธ์การปรับตัวแบบบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่ พร้อมด้วยทักษะและประสบการณ์
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4496
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_225.pdf8.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น