Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 22
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558ฟองน้ำทะเล: ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ตรวจติดตามมลพิษจากโลหะหนักบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางสุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558ลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแบคทีเรียและการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1)ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเล (Phylum Porifera) บริเวณหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูลสุเมตต์ ปุจฉาการ; คมสัน หงภัทรคีรี; วาสนา พุ่มบัว; วรรณวิภา ชอบรัมย์; สุรินทร์ มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554การค้นหาและพัฒนาสารตัวยาจากน่านน้ำไทยจริยา หาญวจนวงศ์; นิษณา นามวาท; วิจิตรา ทัศนียกุล; บรรจบ ศรีภา; รวิวรรณ วัฒนดิลก; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2555สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลบริเวณ หาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; กิติธร สรรพานิช; สุเมตต์ ปุจฉาการ; วาสนา พุ่มบัว; วรรณวิภา ชอบรัมย์; สุรินทร์ มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2550ฟองน้ำทะเล : การค้นหาสารประกอบเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพรวิวรรณ วัฒนดิลก; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล