กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1732
ชื่อเรื่อง: ลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแบคทีเรียและการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Genetics of bacterial community and it’s application in the Marine Plant Genetic Conservation Area, Moo Ko Samaesarn, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: พันธุกรรม
พืชทะเล
ฟองน้ำทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการคัดแยกแบคทีเรียจากฟองน้ำทะเล 7 ชนิด ที่เก็บจากพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณเกาะจวง และเกาะปลาหมึก หมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่ามีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำใน ปริมาณที่แตกต่างกัน สามารถพบประชากรแบคทีเรียอาศัยอยู่ในฟองน้ำแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันโดยพบมีแบคทีเรียอาศัยอยู่มากที่สุด ฟองน้ำเคลือบบางสีแดงCHUANG 57-A 03 Monanchora unguiculata จำนวน 4.55 x 106 โคโลนีต่อกรัม และ จำนวนน้อยที่สุดใน ฟองน้ำท่อพุ่มสีแดง MHUK 57-B 02 Xestospongia testudinaria จำนวน 5.40 x 104 โคโลนีต่อกรัม ในส่วนของน้ำทะเลได้ทำการเก็บจากบริเวณร่องน้ำระหว่างเกาะลูกลม ถึงเกาะแรด พบมีแบคทีเรียเจริญได้ในประชาคมจำนวนตั้งแต่ 9.0 x 102 ถึง 7.7 x 104 โคโลนีต่อมิลลิลิตร สามารถคัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกันให้บริสุทธิ์ได้จากฟองน้ำ 41 สายพันธุ์ จากน้ำทะเล 9 สายพันธุ์ ที่แสดงถึงความหลากหลายและลักษณะทางพันธุกรรมของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของแบคทีเรียทะเล ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ จากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทำการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทะเลแต่ละสายพันธุ์ที่คัดแยกได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ กับตัวแทนแบคทีเรียกรัมบวกได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC25923; Bacillus subtillus ATCC6633; และกรัมลบได้แก่ Pseudomonas aeruginosa ATCC27853; Vibrio anguilarum; Escherichia coli ATCC25922) ด้วยวิธี Disc Diffusion Agar 2 Assay พบว่ามีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำจำนวน 6 สายพันธุ์ ที่มีฤทธิ์ชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบทั้งแกรมบวกหรือแกรมลบ B. subtillus , S. aureus และ V. anguilarum โดยในจำนวนนี้พบที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้มีเพียง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ CHUAHG A 1-1, และ RAD - 5
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1732
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_124.pdf844.09 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น