กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1289
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2555
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Species diversity of marine sponges (Demospongiae, Porifera) along the western coasts of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
ฟองน้ำทะเล
อ่าวไทย
อนุกรมวิธาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างฟองน้ำทะเลบริเวณหมู่เกาะเต่า จังหวัสุราษฎร์ธานีในโครงการวิจัยความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2555 รวม 11 จุดสำรวจ การสำรวจใช้วิธีดำน้ำแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำในเวลากลางวันและสุ่มตลอดจุดสำรวจ รวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 165 ตัวอย่าง และสามารถจำแนกชนิดฟองน้ำทะเลได้ จำนวน 12 อันดับ 24 วงศ์ 35 สกุล และ 51 ชนิด Order Haplosclerida เป็นกลุ่มฟองน้ำ พบมากที่สุด (18 ชนิด) และมีความเด่นในพื้นที่ศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (12 ชนิด) ฟองน้ำทะเลที่พบครั้งแรกในน่านน้ำไทย 2 ชนิดคือ ฟองน้ำเคลือบบางสีส้ม, Lissodendoryx (Ectyodoryx) sp. "orange" และฟองน้ำปะการังสีฟ้า, Cladocroce sp "blue" ฟองน้ำทะเลที่พบเป็นชนิดเด่นและพบแพร่กระจายมากที่สุดคือ ฟองน้ำเคลือบแข็งสีม่วง, Xestospongia sp. "purple" รองลงมาคือฟองน้ำสีน้ำเงิน, Neopetrosia sp. "blue" , ฟองน้ำถูตังสีดำ, Cacospongia sp. "black" ฟองน้ำที่พบจากการสำรวจส่วนมากเป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตทะเลจีนใต้ จากการสำรวจในปีงบประมาณ 2553 ถึง 2555 ของโครงการวิจัยนี้สามารถรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลฟองน้ำทะเลในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกได้ทั้งหมด 89 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1289
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น