กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1289
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:24Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1289
dc.description.abstractทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างฟองน้ำทะเลบริเวณหมู่เกาะเต่า จังหวัสุราษฎร์ธานีในโครงการวิจัยความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2555 รวม 11 จุดสำรวจ การสำรวจใช้วิธีดำน้ำแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำในเวลากลางวันและสุ่มตลอดจุดสำรวจ รวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 165 ตัวอย่าง และสามารถจำแนกชนิดฟองน้ำทะเลได้ จำนวน 12 อันดับ 24 วงศ์ 35 สกุล และ 51 ชนิด Order Haplosclerida เป็นกลุ่มฟองน้ำ พบมากที่สุด (18 ชนิด) และมีความเด่นในพื้นที่ศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (12 ชนิด) ฟองน้ำทะเลที่พบครั้งแรกในน่านน้ำไทย 2 ชนิดคือ ฟองน้ำเคลือบบางสีส้ม, Lissodendoryx (Ectyodoryx) sp. "orange" และฟองน้ำปะการังสีฟ้า, Cladocroce sp "blue" ฟองน้ำทะเลที่พบเป็นชนิดเด่นและพบแพร่กระจายมากที่สุดคือ ฟองน้ำเคลือบแข็งสีม่วง, Xestospongia sp. "purple" รองลงมาคือฟองน้ำสีน้ำเงิน, Neopetrosia sp. "blue" , ฟองน้ำถูตังสีดำ, Cacospongia sp. "black" ฟองน้ำที่พบจากการสำรวจส่วนมากเป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตทะเลจีนใต้ จากการสำรวจในปีงบประมาณ 2553 ถึง 2555 ของโครงการวิจัยนี้สามารถรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลฟองน้ำทะเลในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกได้ทั้งหมด 89 ชนิดth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2555)en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความหลากหลายทางชีวภาพth_TH
dc.subjectฟองน้ำทะเลth_TH
dc.subjectอ่าวไทยth_TH
dc.subjectอนุกรมวิธานth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2555th_TH
dc.title.alternativeSpecies diversity of marine sponges (Demospongiae, Porifera) along the western coasts of the Gulf of Thailanden
dc.typeResearch
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeSpecies diversity of marine sponges was investigated from the Tao lslands in Surat Thani province, the Gulf of Thailand in the species diversity of marine sponges along the western coasts of the Gulf of Thailand research project. Collections were conducted from 11 collection sites, during 24-30 March, 2012. Most of the collections were carried out by SCUBA diving during daytime and the observations were randomly collected throughout all collection sites. One hundred and sixty five sponge specimens were collected. The results showed 51 marine sponge species from 12 orders, 25 families and 32 genera. Out of these, two species were the new records in Thai waters, namely Lissodendoryx (Ectyodoryx) sp. "orange" and Cladocroce sp. "blue" Order Haploaclerida (18 species) was the most abundance sponge group, follow by order Poecilosclerida (12 species). Xestospongia sp. "purple" was the most distributed species in the study area, followed by Neopetrosia sp. "blue" and Cacospongia sp."black". Moreover, most species were found commonly in the Gulf of Thailand and the South China Sea. From this investigation, we could add the marine sponges in the western coasts of the Gulf of Thailand about 89 species recordeden
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น