กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1022
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลบริเวณ หาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Species diversity of marinw sponges along had nang-rong, jorake lsland and Chaung lslands, Sattahip, Chon-buri province Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภูษิต มัณฑะจิตร
กิติธร สรรพานิช
สุเมตต์ ปุจฉาการ
วาสนา พุ่มบัว
วรรณวิภา ชอบรัมย์
สุรินทร์ มัจฉาชีพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ฟองน้ำทะเล
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจฟองน้ำทะเล เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายในระบบนิเวศ ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเจาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งหมด 6 ครัั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือน กันยายน 2551 รวมทั้งสิ้น 23 สถานีตำรวจ โดยการดำน้ำแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ (SCUBA diving) ในเวลากลางวัน สุ่มตลอดพื้นที่สำรวจ พบฟองน้ำทั้งสิ้น 67 ชนิด จาก 40 สกุล 32 วงศ์ และ 11 อันดับ ในจำนวนนี้พบฟองน้ำที่ยังไม่มีรายงานในน่านน้ำไทย จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ (Cliona utriculara Calcinai, Bareestrello & Cerrano 2005, Timea aurantiaca (Bergguist, 1968), Diplastrella sp., และ Clathria (Thalysias) tingens (Hooper, 1996) และฟองน้ำที่ยังไม่มีรายงานว่าพบในพื้นที่่แสมสาร จำนวน 11 ชนิด ฟองน้ำที่พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตลอดพื้นที่ ได้แก่ Xestospongia testudinaria, lotrochota baculifera รองลงมาคือ Monanchora unguiculata, Oceanapia sagittaria และ Neopetrosia sp. ซึ่งฟองน้ำเหล่านี้เป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตอินโดแปซิฟิค กลุ่มของฟองน้ำที่พบมากที่สุดคือ อันดับ Poecilosclerida พบ 21 ชนิด รองลงมาคือ อันดับ Haplosclerida 17 ชนิด บริเวณที่พบฟองน้ำมากที่สุดคือ บริเวณเกาะจระเข้ พบ 33 ชนิด รองลงมาคือ หาดนางรอง 27 ชนิด เกาะจาน 25 ชนิด เกาะจวง 23 ชนิด สรุปขณะนี้พบฟองน้ำในเขตหมู่เกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง 75 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1022
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น