กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1136
ชื่อเรื่อง: การค้นหาและพัฒนาสารตัวยาจากน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discovery and Development on the Drug Agents from Thai Waters
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยา หาญวจนวงศ์
นิษณา นามวาท
วิจิตรา ทัศนียกุล
บรรจบ ศรีภา
รวิวรรณ วัฒนดิลก
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ทะเลไทย -- การสำรวจ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ -- การสำรวจ
ฟองน้ำทะเล
ยา -- จุลชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่มีความสามารถในการบุกรุกสูง ปัจจุบันยังไม่มีการรักษามะเร็งชนิดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ผ่านมาพบว่าสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียในทะเลอ่าวไทยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งหลาย เช่น มีเร็งเต้านม และปากมดลูก ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียอ่าวไทย จำนวน 7 ชนิด ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 5 ชนิด คือ KKU-100, KKU-M156, KKU-M213 c]t KUU-m214 พบว่า มีสารสกัดจากธรรมชาติเพียงชนิดเดียวคือ MSA2-3 มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดอื่น ๆ การที่เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมีความไวต่อสารที่นำมาทดสอบแตกต่างกัน อาจเกิดจากเซลล์มะเร็งที่นำมาทดลองมี histological type ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะได้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทยเพิ่มเติม และศึกษากลไกในการยับยั้ยการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1136
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น