กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1136
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจริยา หาญวจนวงศ์
dc.contributor.authorนิษณา นามวาท
dc.contributor.authorวิจิตรา ทัศนียกุล
dc.contributor.authorบรรจบ ศรีภา
dc.contributor.authorรวิวรรณ วัฒนดิลก
dc.contributor.authorชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:18Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:18Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1136
dc.description.abstractมะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่มีความสามารถในการบุกรุกสูง ปัจจุบันยังไม่มีการรักษามะเร็งชนิดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ผ่านมาพบว่าสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียในทะเลอ่าวไทยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งหลาย เช่น มีเร็งเต้านม และปากมดลูก ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียอ่าวไทย จำนวน 7 ชนิด ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 5 ชนิด คือ KKU-100, KKU-M156, KKU-M213 c]t KUU-m214 พบว่า มีสารสกัดจากธรรมชาติเพียงชนิดเดียวคือ MSA2-3 มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดอื่น ๆ การที่เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมีความไวต่อสารที่นำมาทดสอบแตกต่างกัน อาจเกิดจากเซลล์มะเร็งที่นำมาทดลองมี histological type ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะได้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทยเพิ่มเติม และศึกษากลไกในการยับยั้ยการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดินปี 2553 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectทะเลไทย -- การสำรวจth_TH
dc.subjectผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ -- การสำรวจth_TH
dc.subjectฟองน้ำทะเลth_TH
dc.subjectยา -- จุลชีววิทยาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการค้นหาและพัฒนาสารตัวยาจากน่านน้ำไทยth_TH
dc.title.alternativeDiscovery and Development on the Drug Agents from Thai Watersen
dc.typeResearch
dc.author.emailrawiwan@buu.ac.th
dc.author.emailchutiwan@buu.ac.th
dc.year2554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น