การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แอนติออกซิแดนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาสะกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การตรวจหาสารหวานสตีวิโอไซด์ (Stevioside) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชในท้องถิ่น-; คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา.
2559การทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวายอนันต์ อธิพรชัย; ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์; นิสา จุลโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การทดสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมี การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของชุมเห็ดเทศจงกลณี จงอร่ามเรือง; พอตา ชัยกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Cuprac โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษยุภาพร สมีน้อย; ปวีณา พันทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์แบบรู้ผลรวดเร็วของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; วิมล แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การสกัดการตรวจสอบสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของทุเรียนเทศจงกลณี จงอร่ามเรือง; วาทินี เสล่ราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสกัดสารพฤกษเคมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเพกาจงกลณี จงอร่ามเรือง; จันทร์เพ็ญ โคตรภูธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสกัดและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบสารมัธยันต์และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) .กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ผลการยับยั้งของสารสกัดใบบัวหลวงต่อความเสียหายของพลาสมิดดีเอนเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอนุมูลอิสระมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; ภูริชญา สมภาร; ธัญลักษณ์ ภูมิวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมดและสมบัติการกำจัดอนุมูลอิสระของมะระขี้นก-; จิราพร ชัยวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2552ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ.อรสา สุริยาพันธ์; สมสุข มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2559พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของสารสกัดองุ่นป่า (Ampelocissus martini planch)จงกลณี จงอร่ามเรือง; เฉลิมขวัญ จันดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบเอื้องหมายนาจากป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาสอรอง จันทร์ประสาทสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จเร จรัสจรูญพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุพดี ชัยสุขสันต์, และอื่นๆ
2556ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีชัชวิน เพชรเลิศ
2559ศักยภาพของราที่แยกได้จากนาเกลือต่อการยับยั้งราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส และคุณสมบัติทางเทคโนโลยีชีวภาพบางประการอภิรดี ปิลันธนภาคย์; วารี เนื่องจำนงค์; สโรชา ประสงค์ผลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558องค์ประกอบทางเคมีการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของบอนหอมจเร จรัสจรูญพงศ์; สุรางค์รัตน์ แดงจิระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์