กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2890
ชื่อเรื่อง: ผลการยับยั้งของสารสกัดใบบัวหลวงต่อความเสียหายของพลาสมิดดีเอนเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอนุมูลอิสระ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ภูริชญา สมภาร
ธัญลักษณ์ ภูมิวัฒนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: บัวหลวง
พลาสมิด
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารสกัดจากพืช
แอนติออกซิแดนท์
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2890
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p114-119.PDF10.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น