กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10335
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบทางเคมีการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของบอนหอม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุรางค์รัตน์ แดงจิระ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
สารต้านแบคทีเรีย
Health Sciences
บอนหอม (พืช) -- การใช้รักษา
สารยับยั้ง
สารสกัดจากพืช
บอนหอม (พืช)
แอนติออกซิแดนท์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10335
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54990033.pdf4.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น