วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 129
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การผลิตมวลเซลล์ Bacillus sp. ที่ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จตุพร สุขหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รักพร ดอกจันทร์; อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์; อรุณี เต็งศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรอาหารผลิตกล้าเชื้อเพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สิรินันท์ สิทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การติดตามปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทยภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; ศราวุธ เตียงกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และน้ำมันหอมระเหยไธม์ต่อคุณภาพหมึกกล้วย (Loligo spp.)สวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; ปทิตตา ก๋าวงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study process)สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; นพมาศ พุ่มฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จังหวัดชลบุรีนิรันดร์ วิทิตอนันต์; วัลย์ลิกา หวานเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียน E-learning เรื่องสมดุลเคมีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; คำรณ เจริญมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางฟิสิกส์ของดินและสัดส่วนน้ำในดินอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; สุดารัตน์ กองทุ่งมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสาตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรมโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดลและสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จังหวัดขอนแก่นรักพร ดอกจันทร์; อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์; สุภาวณี ชาวเหนือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; สุภาพร สังข์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดแบบคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกระบวนการสอนการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสมคิด อินเทพ; จุฑาพร เนียมวงษ์; วิศวัฒน์ ลี้มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2018Paper-based devices for formaldehyde analysisYupporn Smnoi; Natchanon Taprab; ฺBurapha University. Faculty of Science
2561เซลล์สร้างเมือกและโปรตีนที่พบในเมือกของหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) และการตอบสนองต่อสารดีดีที (ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน)สุทิน กิ่งทอง; ปาริชาต สิงห์โตทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาการเลี้ยวเบนของคลื่นสสารสำหรับอนุภาคในพิสัยใกล้ภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าคงที่สรไกร ศรีศุภผล; ชัยมงคล อาจโยธา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ของ 3-Acetyl aleuritolic acid จากต้นดีหมี (Cleidion spiciflorum (Burm. f.) Merr.) และยาปฎิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาสบางชนิดวารี เนื่องจำนงค์; วิสาตรี คงเจริญสุนทร; พรนภา ขาวประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาแนวคิดและทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชาเคมี หน่วย กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง; ทิพวรรณ เมืองมูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาเวลาพำนักของมวลน้ำในอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ดุษฎี หลีนวรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 129