การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หอยนางรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557กายวิภาคและมิญชวิทยาของเหงือกหอยตะโกรมกรามดํา Crassostrea iredalieสุทิน กิ่งทอง; รัตนา สมัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การจำแนกชนิดของเม็ดเลือดในหอยตะโกรมกรามดํา (Crassostreairedalie)ชัยยศ นุ่มกลิ่น; สุทิน กิ่งทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCRอุไรวรรณ อินทมาโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557การตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของการก่อโรคและการวิเคราะห์สงศ์วานวิวัฒนาการของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่แยกจากหอยนางรมสดสุดารัตน์ สวนจิตร; ณัฏฐวี ชั่งชัย; เบญจมาศ โปปัญจมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประเมินศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยนางรมและเศรษฐกิจฐานรากบริเวณชุมชนปากแม่น้ำพังราดชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2556การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส; สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด; จันทรัตน์ ภูมิพื้นผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การสำรวจความหลากหลายและชนิดของโปรตีนในหอยนางรมบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลสุทิน กิ่งทอง; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ปฎิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรม บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี.สุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยองเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2541ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่มีต่อสารประกอบชีวเคมีและระบบสืบพันธุ์ในหอยนางรมที่เลี้ยงในบริเวณอ่างศิลาอัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559สถานการณ์การปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินในพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย และการหาตัวบ่งชี้ชีวภาพโปรตีนสาหรับการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินสุทิน กิ่งทอง; ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; อาภาพร บุญมี; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ, และอื่นๆ
2559โครงสร้างจุลกายวิภาคเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู้ ในอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยนางรมปากจีบสุทิน กิ่งทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์