กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1271
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of detection of hepatitis A viruses in oysters cultured in the eastern coast of thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุไรวรรณ อินทมาโส
สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด
จันทรัตน์ ภูมิพื้นผล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: การปนเปื้อน
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
หอยนางรม
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไวรัสตับอักเสบชนิดเอเป็นไวรัสที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มักติดต่อสู่คนผ่านการบริโภคหอยนางรมสดในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก การตรวจหาไวรัสในหอยนางรมสดก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคสามารถมีประโยชน์ในเชิงป้องกันโรคได้ จากงานวิจัยนี้ได้นำเทคนิค RT-PCR-DNA-ELISA มาใช้ตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอในหอยนางรมสด ที่เพาะเลี้ยงตามชายฝั่งทะเลในเชตจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Glycine-Arginine-PEG ก่อนำมาขยายเพิ่มจำนวนด้วย primers ที่ออกแบบผลการทดลองพบว่า RE-PCR มีความไวในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอบริสุทธิ์ที่ 3.188 ng และเชื้อไวรัสตับอักเสบเอที่ปนเปื้อนจำลองในหอยนางรมสดที่ 2.4x10 2 PFU ต่อหอยนางรมสด 1.5 กรัม หรือเท่ากับ 160 PFU/g ขณะที่เทคนิค DNA ELISA สามารถเพิ่มความไวของวิธี RT-PCR ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของไวรัสได้ประมาณ 100 เท่า และ 10 เท่า ตามลำดับ เมื่อนำวิธี RE-PCR-DNA-ELISA มาใช้ทดสอบตัวอย่างหอยนางรมธรรมชาติ พบว่า มีการปรากฎเพียงแถบ smear บน agarose แทนการปรากฏของ DNA band ที่มีขนาดตามที่คาดหวังไว้ แต่เมื่อยืนยันความจำเพาะด้วยเทคนิค DNA-ELISA พบว่า ผลผลิตของ RE-PCR บางตัวอย่างให้ผลเป็นบวก จากผลการทดลองทั้งหมดชี้ว่าวิธี DNA-ELISA สามารถเพิ่มความไวและความจำเพาะของเทคนิค RT-PCRในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้ ดังนั้นวิธีนี้น่าจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นชุดทดสอบพร้อมใช้สำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดเอที่ปนเปื้อนในหอยนางรมสดในธรรมชาติได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1271
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_033.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น