รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 88
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การผลิตไม้ค้ำยันรักแร้แบบประยุกต์ภูริชญา วีระศิริรัตน์; อรชร บุญลา; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; สราวุฒิ สิริเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การพัฒนาลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยการลดปริมาณน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากอลงกต สิงห์โต; ประเสริฐ โศภน; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล; นริศา เรืองศรี; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์
2561ผลของการออกกำลังกายแบบมีช่วงพักและแบบต่อเนื่องต่อการควบคุมความดันโลหิตของประสาทอัตโนมัติและการทำงานของไตในคนไทยสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อรชร บุญลา; จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; กนกนุช นรวรธรรม
2561การตรวจสอบสารไขมัน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในสาหร่ายเศรษฐกิจธนพรรณ เสียงแจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564ความต้องการและเหตุผลของนิสิตและผู้ปกครองที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์แผนไทยจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิดภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกุลธิดา กล้ารอด; นงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล, และอื่นๆ
2551การตรวจสอบการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส
2563บทบาทของเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสต่อการเรียนรู้และความจำของหนูแรทเพศเมียศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ GRIA3 ต่อความไวในการเกิดโรคซึมเศร้าในประชากรไทยศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์; เบญจมาศ สุขใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละจิรสุดา นาคเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563กลไกการส่งสัญญาณเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายและสารออกฤทธิ์ต่อการยับยั้งการสูญเสียความจำในหนูชราเพศเมียณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติกต่อการออกฤทธิ์ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงชนิดไบนารี่จากแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericusชลธิดา ตั้งทรงเจริญ; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การศึกษาสารสกัดจากข้าวกล้องข้าวเหนียวดำและข้าวกล้องข้าวเหนียวสังข์หยดต่อการลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วในไตปริญญาพร หนูอุไร; วิทูร ขาวสุข; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ฤทธิ์ของฮอร์โมนพาราธัยรอยด์และไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 ต่อการดูดซึมแมกนีเซียมในลำไส้ของหนูแรทณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างเฮปไซดินและพยาธิวิทยาของหลอดเลือดในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นความดันโลหิตสูงด้วยอาหารที่มีเกลือสูงกรรณิการ์ วงศ์ดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อ เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเองศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สราวุธ เวชกิจ; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ฉวีวรรณ ธงเจริญ, และอื่นๆ
2561การศึกษาการแสดงออกของยีนระดับ mRNA ของพยาธิ Fasciola gigantica เพื่อพัฒนายา วัคซีนและชุดตรวจนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ประเสริฐ โศภน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่างศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 88