รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 93
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพานงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกุลานุสรณ์; กุลธิดา กล้ารอด; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล
2565กล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ทนุอุดม มณีสิงห์; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; สุดใจ ส่งสกุล; ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, และอื่นๆ
2564ผลของการใช้สมาร์ทโฟนด้วยมือหนึ่งข้างและสองข้างต่อท่าทางคอไหล่ อาการปวด ความตึงตัวของเส้นประสาทมีเดียน แรงบีบมือ การไหลเวียนเลือดส่วนปลายและสมรรถภาพปอดในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; คุณาวุฒิ วรรณจักร; ทัศวิญา พัดเกาะ; พรพิมล เหมือนใจ; อรชร บุญลา, และอื่นๆ
2565ศึกษาภาวะการรู้คิดทางการเคลื่อนไหวในวัยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางพัฒนาการ การทำงานประสานสัมพันธ์กันของร่างกายพรพรหม สุระกุล; กุลธิดา กล้ารอด; ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; นงนุช ล่วงพ้น; พรพิมล เหมือนใจ, และอื่นๆ
2565ผลของการได้รับเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของโปรตีนบีดีเอ็นเอฟในสมองของหนูทดลองศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์
2561การผลิตไม้ค้ำยันรักแร้แบบประยุกต์ภูริชญา วีระศิริรัตน์; อรชร บุญลา; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; สราวุฒิ สิริเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การพัฒนาลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยการลดปริมาณน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากอลงกต สิงห์โต; ประเสริฐ โศภน; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล; นริศา เรืองศรี; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์
2561ผลของการออกกำลังกายแบบมีช่วงพักและแบบต่อเนื่องต่อการควบคุมความดันโลหิตของประสาทอัตโนมัติและการทำงานของไตในคนไทยสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อรชร บุญลา; จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; กนกนุช นรวรธรรม
2561การตรวจสอบสารไขมัน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในสาหร่ายเศรษฐกิจธนพรรณ เสียงแจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564ความต้องการและเหตุผลของนิสิตและผู้ปกครองที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์แผนไทยจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิดภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกุลธิดา กล้ารอด; นงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล, และอื่นๆ
2551การตรวจสอบการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส
2563บทบาทของเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสต่อการเรียนรู้และความจำของหนูแรทเพศเมียศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมของยีน BDNF และ GRIA3 ต่อความไวในการเกิดโรคซึมเศร้าในประชากรไทยศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์; เบญจมาศ สุขใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละจิรสุดา นาคเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563กลไกการส่งสัญญาณเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายและสารออกฤทธิ์ต่อการยับยั้งการสูญเสียความจำในหนูชราเพศเมียณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติกต่อการออกฤทธิ์ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงชนิดไบนารี่จากแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericusชลธิดา ตั้งทรงเจริญ; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การศึกษาสารสกัดจากข้าวกล้องข้าวเหนียวดำและข้าวกล้องข้าวเหนียวสังข์หยดต่อการลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วในไตปริญญาพร หนูอุไร; วิทูร ขาวสุข; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ฤทธิ์ของฮอร์โมนพาราธัยรอยด์และไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 ต่อการดูดซึมแมกนีเซียมในลำไส้ของหนูแรทณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 93