กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9266
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบสารไขมัน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในสาหร่ายเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Screening for lipids and polyunsaturated fatty acids from the economic seaweed
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนพรรณ เสียงแจ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: กรดไขมันไม่อิ่มตัว - - วิจัย
สาหร่าย
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สาหร่ายทะเล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีองค์ประกอบของสารสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ชนิดและปริมาณของไขมันจากสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่ายโพรง และสาหร่ายลิ้นมังกรในตัวทำลาย 3 ชนิด ได้แก่ 95% ethanol, Ethyl acetate และ Chloroform:Methanol ทดสอบด้วยวิธี โครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (TLC) และเปรียบเทียบชนิดของกรดไขมัน และอนุพันธ์อื่น ๆ ทดสอบด้วยวิธี การวิเคราะห์กรดไขมันโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (GC-MS) ผลการศึกษา พบว่า มีไขมันชนิด Phosphatidylcholine (PC) และ Phosphatidylethanolamine (PE) อยู่มากในสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลที่สกัดด้วย Chloroform:Methanol และจากการเปรียบเทียบชนิดของกรดไขมัน พบคุณลักษณะเด่นของกรดไขมันชนิดอิ่มตัว รองลงมาเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันหลักที่พบ ได้แก่ C16:0, C18:0, C18:1n9, C22:0, C22:1n9 เป็นต้น ซึ่งไขมันและกรดไขมันเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงานวิจัยในครั้งต่อไปได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 174/2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9266
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2567_013.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น