กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9266
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนพรรณ เสียงแจ่ม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2023-07-05T03:57:41Z
dc.date.available2023-07-05T03:57:41Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9266
dc.descriptionงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 174/2561th_TH
dc.description.abstractสาหร่ายทะเล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีองค์ประกอบของสารสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ชนิดและปริมาณของไขมันจากสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่ายโพรง และสาหร่ายลิ้นมังกรในตัวทำลาย 3 ชนิด ได้แก่ 95% ethanol, Ethyl acetate และ Chloroform:Methanol ทดสอบด้วยวิธี โครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (TLC) และเปรียบเทียบชนิดของกรดไขมัน และอนุพันธ์อื่น ๆ ทดสอบด้วยวิธี การวิเคราะห์กรดไขมันโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (GC-MS) ผลการศึกษา พบว่า มีไขมันชนิด Phosphatidylcholine (PC) และ Phosphatidylethanolamine (PE) อยู่มากในสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลที่สกัดด้วย Chloroform:Methanol และจากการเปรียบเทียบชนิดของกรดไขมัน พบคุณลักษณะเด่นของกรดไขมันชนิดอิ่มตัว รองลงมาเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันหลักที่พบ ได้แก่ C16:0, C18:0, C18:1n9, C22:0, C22:1n9 เป็นต้น ซึ่งไขมันและกรดไขมันเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงานวิจัยในครั้งต่อไปได้th_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกรดไขมันไม่อิ่มตัว - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาหร่ายth_TH
dc.titleการตรวจสอบสารไขมัน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในสาหร่ายเศรษฐกิจth_TH
dc.title.alternativeScreening for lipids and polyunsaturated fatty acids from the economic seaweedth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailtanapan@buu.ac.thth_TH
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeMarine algae are an important sources of high beneficial compound, including sulfated polysaccharides, antioxidants, and bioactive secondary metabolites. Lipids also play a role in cellular function, inflammation, antitumor, antibacterial, and reproduction through fatty acid molecules especially PUFA and HUFAs. This study, we focus on two abundance algae near the west coast of the gulf of Thailand i.e. Sea lettuce (Ulva rigida) and Blubber weed (Solieria robusta) extracts by using Thin-layer chromatography (TLC) and Gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). In this study we showed the composition of phospholipids, especially PCs and total fatty acids (FAs) in three fractions of U. rigida and S. robusta extracted by ethanol, chloroformmethanol, and ethylacetate. PCs is present in all fractions but reaching maximum in chloroformmethanol extract of U. rigida. Analysis by GC-MS indicated that the major FAs present in all fractions were composed of 14:0, 16:0, 17:0, 18:0, 16:1, 18:1, 18:2, 20:1, 20:2, 20:4, 20:5, and 22:6. The chloroform-methanol extract of U. rigida and S. robusta contained the largest amounts of these FAs. This knowledge will be useful in formulating supplementary food containing appropriate amounts of fatty acids, PUFA, and HUFA from marine algae.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2567_013.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น