กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4443
ชื่อเรื่อง: กลไกการส่งสัญญาณเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายและสารออกฤทธิ์ต่อการยับยั้งการสูญเสียความจำในหนูชราเพศเมีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Signaling mechanism of celastrus paniculatus seed extract and its active compound-inhibited memory impairment in aged female rat
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ภาวะสมองเสื่อม
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นผลของการให้สารสกัดจากเมล็ดกระทงลายแบบสกัดหยาบต่อการบำรุงความจำในหนูแรทเพศเมีย ผ่านวิถี mTOR และฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง ชนิด SH-SY5Y ทำการทดสอบความจำโดยวิธี Moris Water Maze ศึกษาระดับการแสดงออกของโปรตีน mTOR ในเนื้อเยื่อสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ด้วยวิธี Western blot และศึกษาค่าความเป็นพิษของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายตลอดจนฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทด้วยวิธี MTT assay ในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง SH-SY5Y ผลการวิจัยพบว่าการให้สารสกัดจากเมล็ดกระทงลายเป็นเวลา 14 วัน มีฤทธิ์บำรุงความจำโดยลดการใช้เวลาในการหา platform ที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และยังพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายเป็นเวลา 14 วัน เพิ่มการแสดงออกของ mTOR ในสมองส่วน hippocampus ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังทำการศึกษาฤทธิ์ของกระทงลายในเซลล์เพาะเลี้ยง ชนิด SH-SY5Y พบว่าไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และยังเพิ่มค่าการมีชีวิตของเซลล์เพาะเลี้ยงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกด้วย โดยความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 10 ug/ml เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากเมล็ดกระทงลายมีฤทธิ์บำรุงความจำและเพิ่มอัตราการมีชีวิตของเซลล์ประสาท
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา AHS3/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4443
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_139.pdf1.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น