กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1583
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCR
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The simultaneous detection of viruses in oysters by multiplex RT-PCR and nested PCR
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุไรวรรณ อินทมาโส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: การปนเปื้อน
ไวรัส
หอยนางรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไวรัสตับอับอักเสบชนิดเอและไวรัสโรต้าเป็นไวรัสสำคัญที่ติดต่อสู่คนผ่านการบริโภคหอยนางรมสด การตรวจหาไวรัสในหอยนางรมสดก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภค จึงมีประโยชน์ในเชิงป้องกันโรคได้เทคนิค Multiplex RT-PCR ได้ถูกนำมาใช้ตรวจหาไวรัสตับอักเสบและไวรัสโรต้าพร้อมกันในหอยนางรมสายพันธุ์ Saccostrea commercialis ที่เพาะเลี้ยงตามชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Glycine-Arginine PEG และขยายเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วย primer ที่ออกแบบจากผลการทดลองพบว่าเทคนิค multiplex RT-PCR มีความไวในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรต้าสูงกว่า monoplex PCR เมื่อใช้เทคนิค nested PCR ร่วมกับ multiplex RT-PCR นอกจากจะเพิ่มความไวของเทคนิค RT-PCR ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมบริสุทธิ์ของไวรัสเป้าหมายและไวรัสที่ปนเปื้อนจำลองในหอยนางรมแล้วยังสามารถยืนยันความจำเพาะของผลผลิตจากปฏิกิริยา RT-PCR ด้วย ด้วยเทคนิค multiplex RT-PCR และ nested PCR สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนในหอยนางรมด้วยไวรัสโรต้าและไวรัสตับอักเสบเอ เพียงชนิดเดียวเท่ากับ 21.95% และ 34.15% ตามลำดับ และมีการปนเปื้อนของไวรัสทั้งสองชนิดเท่ากับ 7.32% โดยสายพันธุ์ของไวรัสโรต้าที่พบทั้งหมดเป็น Genotype [8] ดังนั้น เทคนิค multiplex RT-PCR-nested PCR จึงเป็นเทคนิคที่มีความไวและรวดเร็วในการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสโรต้าพร้อมกันและสามารถนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองหอยนางรมที่ปนเปื้อนไวรัสเป้าหมายได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1583
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_213.pdf1.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น