กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1583
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอุไรวรรณ อินทมาโส
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:14Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1583
dc.description.abstractไวรัสตับอับอักเสบชนิดเอและไวรัสโรต้าเป็นไวรัสสำคัญที่ติดต่อสู่คนผ่านการบริโภคหอยนางรมสด การตรวจหาไวรัสในหอยนางรมสดก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภค จึงมีประโยชน์ในเชิงป้องกันโรคได้เทคนิค Multiplex RT-PCR ได้ถูกนำมาใช้ตรวจหาไวรัสตับอักเสบและไวรัสโรต้าพร้อมกันในหอยนางรมสายพันธุ์ Saccostrea commercialis ที่เพาะเลี้ยงตามชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Glycine-Arginine PEG และขยายเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วย primer ที่ออกแบบจากผลการทดลองพบว่าเทคนิค multiplex RT-PCR มีความไวในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรต้าสูงกว่า monoplex PCR เมื่อใช้เทคนิค nested PCR ร่วมกับ multiplex RT-PCR นอกจากจะเพิ่มความไวของเทคนิค RT-PCR ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมบริสุทธิ์ของไวรัสเป้าหมายและไวรัสที่ปนเปื้อนจำลองในหอยนางรมแล้วยังสามารถยืนยันความจำเพาะของผลผลิตจากปฏิกิริยา RT-PCR ด้วย ด้วยเทคนิค multiplex RT-PCR และ nested PCR สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนในหอยนางรมด้วยไวรัสโรต้าและไวรัสตับอักเสบเอ เพียงชนิดเดียวเท่ากับ 21.95% และ 34.15% ตามลำดับ และมีการปนเปื้อนของไวรัสทั้งสองชนิดเท่ากับ 7.32% โดยสายพันธุ์ของไวรัสโรต้าที่พบทั้งหมดเป็น Genotype [8] ดังนั้น เทคนิค multiplex RT-PCR-nested PCR จึงเป็นเทคนิคที่มีความไวและรวดเร็วในการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสโรต้าพร้อมกันและสามารถนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองหอยนางรมที่ปนเปื้อนไวรัสเป้าหมายได้th_TH
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการปนเปื้อนth_TH
dc.subjectไวรัสth_TH
dc.subjectหอยนางรมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCRth_TH
dc.title.alternativeThe simultaneous detection of viruses in oysters by multiplex RT-PCR and nested PCRen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeHepatitis A virus (HAV) and rotavirus are one of the most important viruses that infect people via consuming fresh oysters. The detection of fresh oysters prior to selling consumers is considered to provide protection against diseases. Multiplex RT-PCR was ytilized to detect HAV rotaviruses simultaneously in fresh oysters, Saccostrea commercialis, cultured along the Eastern coast in Chon Buri, Rayong and Chantha Buri provinces of Thailand Nucleic acid of the virus was exreacted with Glycine-Ardinine PEG meyhod and then amplified with the designed primers. Multiplex RT-PCR had higher sensitivity than monoplex PCR in the detection of purified RNA genome of rotavirus. Nested PCR in combination of RE-PCR techniaue not only increases the sensitivity of RT-PCR in the detection of viral genomic RNA and artifially contaminated oysters but also comfirm the specificity of RT-PCR products. Havested oysted were found single contamination with rotacirus and HAV as 21.95% and 34.15%, respectively and co-contamination as 7.32% when by Multiplex RT-PCR and nested PCR. Genotype G1 [8] was reported for all rotavirus contamination in oysters. This combined multiplex RT-nested PCR is sensitive and rapid method for simultaneous detection of HAV and rotavirus and can be utilized in routine screening for the target viruses in oysters.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น