กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2639
ชื่อเรื่อง: การจำแนกชนิดของเม็ดเลือดในหอยตะโกรมกรามดํา (Crassostreairedalie)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characterization of black-scar oyster (Crassostreairedalie) hemocytes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยศ นุ่มกลิ่น
สุทิน กิ่งทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยนางรม
หัวใจ
เม็ดเลือด
แกรนูโลไซต์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจําแนกชนิดของเม็ดเลือดที่พบในหอยตะโกรมกรามดําโดยใช้วิธีดูดเก็บเลือดจากช่องหัวใจ เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เปรียบเทียบกับลักษณะของเม็ดเลือดที่พบในช่องหัวใจโดยใช้เทคนิคมิญชวิทยาจําแนกชนิดของเม็ดเลือดที่พบในหอยตะโกรมกรามดํา (Crassostrea iredalie) พบว่าสามารถจําแนกเซลล์เม็ดเลือดของหอย ตะโกรมกรามดําได้ 4 แบบ ได้แก่ชนิดที่ 1 เซลล์เม็ดเลือดชนิดที่ไม่มีแกรนูลและมีไซโทพลาซึมน้อย (Agranulocyte 1; AG1) ชนิดที่ 2 เซลล์เม็ดเลือดชนิดที่ไม่มีแกรนูลและมีไซโทพลาซึมมาก (Agranulocyte 2; AG2) ชนิดที่ 3 เซลล์เม็ดเลือดชนิดที่มีแกรนูลมากและมีไซโทพลาซึมน้อย (Granulocyte 1; G1) และชนิดที่ 4 เซลล์เม็ดเลือดชนิดที่มีแกรนูลมากมีและมีไซโทพลาซึมมาก (Granulocyte 2; G2) นอกจากนี้ยังพบเลือดกระจายทั่วไปตามเส้นเลือดและแอ่งเลือดเพื่อไปทําหน้าที่ตามอวัยวะต่าง ๆ และสามารถพบเส้นเลือดและแอ่งเลือดได้ทั่วร่างกายของหอยตะโกรมกรามดําผลที่ได้จากการศึกษาครั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของหอยนางรมและด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อไปในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2639
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
434-440.pdf16.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น