การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสมโภชน์ อเนกสุข; สมศักดิ์ ลิลา; ปัญญเดช พันธุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554กลยุทธ์การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภารกิจของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสังคมไทยขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การดำเนินงานสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยเจียมจิต บวชไธสง; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; ลัดดาวัลย์ มีทอง
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2552การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ศิริลักษณ์ บัตรประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547นางมโนห์รา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์สิริวรรณ วงษ์ทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561นิทานพื้นบ้านกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมินิศากร สิงหเสนี; นันท์ชญา มหาขันธ์; อรัญญา แสนสระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และคุณค่าของต้นเท้ายายม่อมพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พิรดา สุดประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้บุญเติม พันรอบ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; วารดา พุ่มผกา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้บุญเติม พันรอบ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วารดา พุ่มผกา, และอื่นๆ
2563รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคิดสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพรรณี พิมาพันธุ์ศรี
2549วิถีวัฒนธรรม การสืบทอดภูมิปัญญาและการดำรงอยู่ของหมอพื้นบ้านอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีศรีวรรณ มีคุณ; ชฎิล สมรภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษาสุชาติ เถาทอง; บุญเสริม วัฒนกิจ; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; โกสุม สายใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2560เรือ : ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและบทบาทในสังคมไทยภาคกลางสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; บุญเลิศ ส่องสว่าง; ณัฐกานต์ เกาศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์