กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/671
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ศรุติ สกุลรัตน์
โกวิท กระจ่าง
วัลลภ ศัพท์พันธุ์
กิจฐเชต ไกรวาส
ศิริวรรณ ประเสริฐจรรยา
สุนันทา ภู่สุวรรณ์
ภาคภูมิ ทิพคุณ
สนุกูล แก้วทะรมณ์
อ้อย ปลีเจริญ
ประพันธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์
เพชรรัตน์ พิเคราะห์
กาญจนา วิบูลย์อรรถ
พุทธชาค ตระกูลทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี (เกาะสีชัง)
ชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี (เกาะสีชัง)
ประมงพื้นบ้าน - - ไทย - - ชลบุรี (เกาะสีชัง)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เครื่องมือจับสัตว์น้ำ
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีบริเวณเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากของเกาะสีชัง ศึกษาความเป็นมาและการก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทางสังคม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญมี 5 ภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญาในเรื่องของประมงพื้นบ้าน ประกอบด้วย การตกปลา การจับหมึก การแคะและเลี้ยงหอยทะเล, ภูมิปัญญาการเก็บรังนกนางแอ่น, การทุบและย่อยหิน, การใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่ผ่านขบวนการทดสอบโดยการปฏิบัติมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเงื่อนไขทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นำมาซึ่งรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็นเครือข่ายทักทอต่อกัน สู่การนำไปแก้ไขปัญหาและปรับใช้ในการดำรงอยู่ต่อไป สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกาะสีชังได้ในปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/671
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น