กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/671
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorไพฑูรย์ โพธิสว่างth
dc.contributor.authorศรุติ สกุลรัตน์th
dc.contributor.authorโกวิท กระจ่างth
dc.contributor.authorวัลลภ ศัพท์พันธุ์th
dc.contributor.authorกิจฐเชต ไกรวาสth
dc.contributor.authorศิริวรรณ ประเสริฐจรรยาth
dc.contributor.authorสุนันทา ภู่สุวรรณ์th
dc.contributor.authorภาคภูมิ ทิพคุณth
dc.contributor.authorสนุกูล แก้วทะรมณ์th
dc.contributor.authorอ้อย ปลีเจริญth
dc.contributor.authorประพันธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์th
dc.contributor.authorเพชรรัตน์ พิเคราะห์th
dc.contributor.authorกาญจนา วิบูลย์อรรถth
dc.contributor.authorพุทธชาค ตระกูลทองth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:00Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:00Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/671
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่อง การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีบริเวณเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากของเกาะสีชัง ศึกษาความเป็นมาและการก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทางสังคม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญมี 5 ภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญาในเรื่องของประมงพื้นบ้าน ประกอบด้วย การตกปลา การจับหมึก การแคะและเลี้ยงหอยทะเล, ภูมิปัญญาการเก็บรังนกนางแอ่น, การทุบและย่อยหิน, การใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่ผ่านขบวนการทดสอบโดยการปฏิบัติมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเงื่อนไขทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นำมาซึ่งรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็นเครือข่ายทักทอต่อกัน สู่การนำไปแก้ไขปัญหาและปรับใช้ในการดำรงอยู่ต่อไป สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกาะสีชังได้ในปัจจุบันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการพัฒนาชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี (เกาะสีชัง)th_TH
dc.subjectชุมชน - - ไทย - - ชลบุรี (เกาะสีชัง)th_TH
dc.subjectประมงพื้นบ้าน - - ไทย - - ชลบุรี (เกาะสีชัง)th_TH
dc.subjectภูมิปัญญาชาวบ้านth_TH
dc.subjectเครื่องมือจับสัตว์น้ำth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleการสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.typeResearch
dc.year2545
dc.description.abstractalternativeThis qualitative research aimed to categorize economic- related folk wisdom prevalent in Si Chang Island community, and to study the backgrounds, and formation of such wisdom, from which the findings are to be used as a development framework for the community strengthening and problem solutions. The methods employed in the study included the survey of relevant documents focusing on economic and social structure of the community, the focused group discussion, and the in-dept interview with local key informants. The study revealed 5 main types of economic-related folk wisdom-folk fishery including fish and squid catching, oyster and mussel farming and shelling; (swallow) bird-nest collecting; knowledge on herbal medicine; and eco-tourism. Most of this folk wisdom-through generations of the people in the area-has been tested of its relevance along the process of learning by doing and use to community living, which required strength to overcome obstacles posted by nature, adaptability to natural surrounding, and ability to live harmoniously with its existing nature and social condition. These types of folk wisdom, with determining geographical factors, have rendered foundations from which the community has built its grassroots economy, have served as a net to accommodate lives in community, provided frame foe flexibility and adaptability, which in turn rendered strength to the community to survive in the changing society.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น