การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความสามารถในตนเอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสานวิธีภัทราวดี มากมี; เพ็ญแข บุญสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2551การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในนครหลวงเวียงจันทร์สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คำเผย พิภักควงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2564ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจเอกพลพลเดช เดชแก้ว; นิภาวรรณ สามารถกิจ; เขมารดี มาสิงบุญ
2556ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัสกร แนวปราณีต, และอื่นๆ
2565ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรีอรณิช ชำนาญศิลป์; เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2563ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีปานฤทัย ปานขวัญ; ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์; ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลการปรึกษาทฤษฎีเชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่อความสามารถในการแยกตนเองของนิสิตปริญญาตรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุพดี ทรัพย์เจริญ, และอื่นๆ
2556ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สมควร เฟ้นดี้; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้นพรนภา หอมสินธุ์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันดี ทับทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ผลของการรับรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของพนักงานที่สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในโรงงานสมคิด บุญเรือง; ขวัญใจ ฮวดเฮง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชนสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก.วรรณทนา ศุภสีมานนท์; จันทนา โปรยเงิน; ศิริวรรณ แสงอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสวนิสา หะยีเซะ; นุชสรา ทรัพย์อินทร์; ศิราคริน พิชัยสงคราม; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้างรัตนรัตน์ ธนเจริญชนันชัย; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เกษราภรณ์ อ่อนทอง; นฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
2557พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; วณิตา ขวัญสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ อุปสรรค ความสามารถแห่งตน ต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพ และความสามารถทางกาย ของนักกีฬาบาดเจ็บระดับความรุนแรงปานกลางนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สายสมร เดชคง; บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ; อัญชลี สุขในสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร : การวิเคราะห์กลุ่มพหุภัทราวดี มากมี; สมพร สุทัศนีย์; ศศิภา จันทรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา