กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3427
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of the perceived self-efficacy promotion program of caregivers on quality of life of muslim preterm infants in Naradhiwas province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วนิสา หะยีเซะ
นุชสรา ทรัพย์อินทร์
ศิราคริน พิชัยสงคราม
นุจรี ไชยมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การรับรู้
ความสามารถในตนเอง
คุณภาพชีวิต
ทารกคลอดก่อนกำหนด - - การดูแล
ผู้ดูแล
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลและทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมอายุ 1-12 เดือน ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 32 คู่ สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คู่ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติของหน่วยงานที่ติดตามมารดาและทารกหลังคลอด กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับให้โปรแกรมการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมโดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง ทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ ชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 26.468, p < .001) และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตภายในกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 23.973, p < .001) ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพ มารดาและทารกสามารถนำโปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองของผู้ดูแลนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทารกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3427
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus24n2p51-60.pdf243.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น