การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การจัดการของครอบครัวต่อการตั้งครรภ์วัยรุ่น-; ปฤษณพร ศิริจรรยา,2506; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2553การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา-; สุภาชัย สาระจรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
2555ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมบริการต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลในแผนกสูติกรรม สังกัดสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศศินาภรณ์ ชูดำ,2528, และอื่นๆ
2556ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเป็นแม่ : กระบวนการของการเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญมี ภูด่านงัว, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณี เดียวอิศเรศ; ศิริวรรณ แสงอินทร์; พรทิพย์ ชอบตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณี เดียวอิศเรศ; ศิริวรรณ แสงอินทร์; รัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; กิ่งดาว แสงจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่นรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปฎิญญา เอี่ยมสำอางค์, และอื่นๆ
2560ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกพิริยา ศุภศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; รุจา แก้วเมืองฝาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาวดี เงินยิ่ง, และอื่นๆ
2551เปรียบเทียบระดับความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน-; กนิษฐา พรหมงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.