กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16728
ชื่อเรื่อง: ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเป็นแม่ : กระบวนการของการเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
บุญมี ภูด่านงัว
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มารดาวัยรุ่น
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก'
Health Sciences
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ครรภ์ไม่พึงประสงค์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16728
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf2.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น