กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13148
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบระดับความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
กนิษฐา พรหมงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
คำสำคัญ: ครรภ์ในวัยรุ่น -- แง่สังคม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
Health Sciences
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วัยรุ่น
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf395.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น