การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ชัชวาลย์ บัวริคาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา ตันตินัย; ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; สุพัตรา ตาดม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา ตันตินัย; แอนนา สุภาพญาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์พร พรหมมาศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วารุณี บุญรอด, และอื่นๆ
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เบญจวรรณ ภักดีวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พิมพ์ลดา สินธุนาวา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเทคนิค Think-pair-share ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; นัฐธิดา มุสิกชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิค Think write pair share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ศิริมา วงษ์สกุลดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์