กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10722
ชื่อเรื่อง: การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
สุพัตรา ตาดม่วง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
ความคิดและการคิด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ทักษะทางการคิด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10722
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56970067.pdf2.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น