กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2288
ชื่อเรื่อง: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Integrational instruction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาในลักษณะสหวิชา
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
บูรณาการความรู้
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอความหมายของการบูรณาการ ความสำคัญของการบูรณาการ รูปแบบของการบูรณาการ บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขั้นตอนการสรา้งและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และตัวอย่างการสรา้งและการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการเนื้อคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ ข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2288
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-12.pdf42.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น