กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2288
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2288
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอความหมายของการบูรณาการ ความสำคัญของการบูรณาการ รูปแบบของการบูรณาการ บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขั้นตอนการสรา้งและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และตัวอย่างการสรา้งและการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการเนื้อคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ ข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการศึกษาในลักษณะสหวิชาth_TH
dc.subjectการเรียนรู้th_TH
dc.subjectคณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)th_TH
dc.subjectบูรณาการความรู้th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการth_TH
dc.title.alternativeIntegrational instructionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume20
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeThis paper presented mean of integration, important of integration, model of integration, role of teacher and student on instructional integration, step of construct and instructional integration and example of construct and instructional activities that integrate mathematics content on data analysis and environment for grade 6 studentsen
dc.journalวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education
dc.page1-12.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-12.pdf42.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น