บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 387
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2022โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปุณณิฐฐา มาเชค
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการ แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศิรารัตน์ ปิงเมือง; จันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี
2564ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเขมญา คินิมาน; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
2564ผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปสุพัตรา สาริพันธ์; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2564เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองศักดิ์ดา ทองโสภณ
2565การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิลสุขมิตร กอมณี
2565ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาภาวินี จิตต์โสภา; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2565โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย; ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; สถาพร พฤฑฒิกุล
2022การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาวีระพันธ์ พานิชย์
2022การศึกษาผลการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาสุเมธ งามกนก; วิโรฒน์ ชมภู
2565การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ร่วมกับการใช้สถานการณ์จริงเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฐิติชัย รักบำรุง
2022การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเขมญา คินิมาน; ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการ แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศิรารัตน์ ปิงเมือง; จันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี
2564ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มาริสา หอมดวง; สมศิริ สิงห์ลพ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
2564ผลการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการฟัง และการพูดสำหรับเด็กวัยอนุบาลอรณภัทร์ มากทรัพย์; ศิรประภา พฤทธิกุล; สุกัลยา สุเฌอ
2564บทวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) จากแบบวัดที่เป็นมาตรฐานประมาณค่าโดยการกำหนดน้ำหนักกับไม่กำหนดน้ำหนักให้สมาชิกในค่าคะแนนเดียวกันพงศ์เทพ จิระโร
2564เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองศักดิ์ดา ทองโสภณ
2564ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MATH-3C ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ
2020A study of online business utilization through WeChat of customers in KunmingKhemmaya Kiniman; Paratchanun Charoenarpornwattana; Xie, Bin Xue; Burapha University. Facultyof Education; Burapha University. Faculty of Education
2563สมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2562เอกยศ มานะสม; ปนัดดา จูเภาล์; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; ประทีป ปุณวัฒนา, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 387