กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2505
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Application of Teach Less, Learn More to learning management in mathematics classroom
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารความเครียด
ครู - - ความเครียดในการทำงาน
ความเครียด (จิตวิทยา)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของแนวคิด Teach Less, Learn More ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn More บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More และ การประยุกต์ใช้แนวคิด TLLM ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟเส้น ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2505
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-11.pdf3.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น