กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2505
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:00Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:00Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2505
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของแนวคิด Teach Less, Learn More ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn More บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More และ การประยุกต์ใช้แนวคิด TLLM ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟเส้น ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารความเครียดth_TH
dc.subjectครู - - ความเครียดในการทำงานth_TH
dc.subjectความเครียด (จิตวิทยา)th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์th_TH
dc.title.alternativeApplication of Teach Less, Learn More to learning management in mathematics classroomen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume23
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThis paper presented application of Teach Less, Learn More to learning management in mathematics classroom, the details of which included background of Teach Less, Learn More, learning theory support Teach Less, Learn More, role of a TLLM teacher, steps of TLLM classroom and application of TLLM to mathematics learning management on line graph.en
dc.journalวารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education
dc.page1-11.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-11.pdf3.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น