กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1379
ชื่อเรื่อง: การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on mathematical concepts of mathematics major students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: มโนทัศน์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 คณะศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยบูรพา ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9331 และแบบสัมภาษณ์เพื่อเพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 37.55) กล่าวคือ นิสิตสามารถตอบคำถามถูกต้องอย่างสมบูรณ์โดยอาศัยการอธิบายมีการอ้างอิงความรู้และความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สนับสนุนคำตอบบ้างแต่ไม่ชัดเจน หรือสามารถตอบคำถามถูกต้อวอย่างสมบูรณ์แต่การอธิบายใช้การอ้างอิงความรู้เชิงขั้นตอนหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุนคำตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นปี พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มที่ 2 มากที่สุด (ร้อยละ 37.82) กล่าวคือ นิสิตสามารถตอบคำถามถูกต้องหรือตอบถูกต้องบางส่วนและพยายามอธิบายโดยอ้างอิงความรู้และความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุนคำตอบ แต่ไม่ถูกต้อง หรือสามารถตอบคำถามถูกต้องหรือตอบถูกต้องบางส่วน และพยายามอธิบายใช้การอ้างอิงความรู้เชิงขั้นตอนหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนคำตอบแต่ไม่ถูกต้อง หรือ สามารถตอบถูกต้องหรือตอบถูกต้องบางส่วนแต่ไม่มีการอธิบายให้เหตุผลประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 2 3 และ 4 มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 36.59, ร้อยละ 33.73 และร้อยละ 42.23 ตามลำดับ) กล่าวคือ นิสิตสามารถตอบคำถามถูกต้องอย่างสมบูรณ์โดยการอธิบายมีการอ้างอิงความรู้และความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สนับสนุนคำตอบบ้างแต่ไม่ชัดเจน หรือสามารถตอบคำถามถูกต้องอย่างสมบูรณ์แต่การอธิบายใช้การอ้างอิงความรู้เชิงขั้นตอนหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุนคำตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1379
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น