รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 223
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดนิตา จันทร์ขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2541การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิณี ชิดเชิดวงศ์
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนุกสนานในการเรียนวิชาบาสเกตบอล : กรณีศึกษาชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวทัญญู วุฒิวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน สำหรับครูประจำการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MATH-3C ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ CARES เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธนภร อินต๊ะสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; สมศิริ สิงห์ลพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; แดน ทองอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมการฝึกหัดการรู้คิดต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมอง และความจำใช้งานในครูเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจุฑามาศ แหนจอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพาดำรัส อ่อนเฉวียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอโณทัย ธีระทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสำรวจค้นหาในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7Eธัญพร สันวิลาศ; ปริญญา ทองสอน; สมศิริ สิงห์ลพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์นฤมล เนตรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับการทำหัตถการ เพื่อการเรียนการสอน: หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดคลอดบุตรบุญเสริม วัฒนกิจ; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การศึกษาหาความต้องการในการพัฒนาทางด้านร่างกายของกลุ่มเด็กพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาผลงานประติมากรรมสำหรับบำบัดเด็กพิเศษตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นฤดม พิมพ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การวิเคราะห์ความไม่เสถียรของโซลิตอนแบบบีบในโฟโตนิกส์คริสตอลจากซิลิกอนศรัณย์ ภิบาลชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 223