กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/773
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of status, problems and needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers in Chonburi province under office of the basic education commission
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการการเรียนรู้
ความรู้
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบ และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 109 คน ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเรื่องสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9985 และ แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (-x=3.948) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (-x=2.045) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ครูคณิตศาสตร์มีปัญหาในระดับน้อยทุกด้าน 3. ความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (-x=3.571) และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และความสามารถในการเป็นครูคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านความรู้ เนื้อหาคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในระดับปานกลาง 4. ครูคณิตศาสตร์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และมีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. ครูคณิตศาสตร์ที่จบสาขาวิชาต่างกันมีสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 6. ครูคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน แต่มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/773
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น