การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุทิน กิ่งทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557กายวิภาคและมิญชวิทยาของเหงือกหอยตะโกรมกรามดํา Crassostrea iredalieสุทิน กิ่งทอง; รัตนา สมัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การจำแนกชนิดของเม็ดเลือดในหอยตะโกรมกรามดํา (Crassostreairedalie)ชัยยศ นุ่มกลิ่น; สุทิน กิ่งทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การตรวจวัดการปนเปื้อนของสารประกอบบิวทิลทิน (BTs) ในหอยแมลงภู่ชนิด Perna viridis บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยอาภาพร บุญมี; กิตติยา เชียร์แมน; สุทิน กิ่งทอง; ชนพพล กลิ่นกลบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การวิเคราะห์โปรตีโอมในเซลล์อสุจิของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cuccullataสุทิน กิ่งทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กุลนิษฐ์ ถนอมจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
2561การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในระยะเริ่มต้นของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata (Born, 1778)สุทิน กิ่งทอง; รัตนชาติ คิ้วสกุลกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การสำรวจความหลากหลายและชนิดของโปรตีนในหอยนางรมบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลสุทิน กิ่งทอง; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สุทิน กิ่งทอง; ปรัชญา ละงู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559สถานการณ์การปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินในพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย และการหาตัวบ่งชี้ชีวภาพโปรตีนสาหรับการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินสุทิน กิ่งทอง; ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; อาภาพร บุญมี; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ, และอื่นๆ
2561เซลล์สร้างเมือกและโปรตีนที่พบในเมือกของหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) และการตอบสนองต่อสารดีดีที (ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน)สุทิน กิ่งทอง; ปาริชาต สิงห์โตทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562โครงสร้างจุลกายวิภาคของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการวิเคราะห์โปรทีโอมของอสุจิในหอยนางรมปากจีบ (ปีที่ 2)สุทิน กิ่งทอง; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ
2559โครงสร้างจุลกายวิภาคเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู้ ในอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยนางรมปากจีบสุทิน กิ่งทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างและคุณสมบัติเชิงเคมีของเนื้อเยื่อและเซลล์เข็มพิษในแมงกะพรุน Sanderia malayensis และ Rhopilema hispidum และกลไกการปล่อยเข็มพิษสุทิน กิ่งทอง; แววลี โชคแสวงการ; ภาคภูมิ พระประเสริฐ; สุภัททา เฉื่อยฉ่่า; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ, และอื่นๆ