การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุกัญญา บูรณเดชาชัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ทรงยศ บัวเผื่อน; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561กระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) : กรณีศึกษาการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559สุกัญญา บูรณเดชาชัย; บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ประสงค์ บูรณ์พงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563การเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากรศักดินา บุญเปี่ยม; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณภาเกตุ โรจนสร้างสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การเปิดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติกับภาพลักษณ์รัฐบาลในมุมของผู้ชมกรุงเทพมหานครสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ศักดินา บุญเปี่ยม; รักยิ่ง โรจนเกตุปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท.สุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทา ทองทวีวัฒนะ, และอื่นๆ
2561การใช้อำนาจของชนชั้นปกครองที่ปรากฎในวรรณกรรมของ จอร์จ ออร์เวลล์ : กรณีศึกษานวนิยายแปลเรื่องแอนิมอล ฟาร์ม และเรื่องหนึ่ง-เก้า-แปด-สี่กังวาฬ ฟองแก้ว; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณัฐพล ชลวนารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558ความคาดหวังของผู้บริโภคชาวไทยต่อการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ศักดินา บุญเยี่ยม; รุ่งทิวา มุสิทธิ์มณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านเฟสบุ๊คสุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชลวรรณ ศันสยะวิชัย, และอื่นๆ
2550คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549จรรยาบรรณ : การควบคุมกันเองที่ยังมีปัญหาสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและความสนใจในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ศักดินา บุญเปี่ยม; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณัฐวิโรจน์ มหายศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและความสนใจในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ศักดินา บุญเปี่ยม; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณัฐวิโรจน์ มหายศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมวรธรรม พงษ์สีชมพู; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; กันต์ลิตา จำปาน; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2549วิถีชีวิตและกระบวนการทำประมง : กรณีศึกษาหมู่บ้านประมงหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรีสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555สถานภาพขององค์ความรู้งานวิจัยด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสื่อของประชาชนในภาคตะวันออกชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ชวนวล คณานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552สถานภาพและบทบาทการสื่อสารเพื่อความเป็นพลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549เสรีภาพสื่อมวลชนไทย : ปัญหาท้าทายของสื่อในรัฐบาลทุนนิยมสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563โครงการการถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพาสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์