กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10056
ชื่อเรื่อง: การเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Medi exposure vi corporte communiction nd burph university imge from the perspective of university officils
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศักดินา บุญเปี่ยม
สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ณภาเกตุ โรจนสร้างสกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
การสื่อสารในองค์การ
การสื่อสาร
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 2) ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากร 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยบูรพา 4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากร 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรของบุคลากรกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ขอบเขตการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ทดสอบสมมติฐานสถิติอ้างอิง t-Test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) ผลการศึกษา พบว่า 1) บุคลากรมีการเปิดรับข่าวสารของฝ่ายสื่อสารองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.08) และประเภทของสื่อที่บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่เลือกเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสารองค์กรเป็นอันดับหนึ่ง คือ สื่อสังคมออนไลน์มีจำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 80.62 2) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากรอยู่ในระดับดี (x̅ = 3.69) 3) รายได้ อายุ ระดับการศึกษาและประเภทของบุคลากรที่ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศที่ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรไม่แตกต่างกัน 4) บุคลากรที่มีการเปิดรับสื่อต่างกันมีมุมมองภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ 5) การเปิดรับข่าวสารของฝ่ายสื่อสารองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาภาพรวมที่ความสัมพันธ์ในระดับน้อย (r = .280) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10056
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59920507.pdf5.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น