กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17187
ชื่อเรื่อง: การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ศักดินา บุญเปี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นันทา ทองทวีวัฒนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: โฆษณาทางวารสาร
Humanities and Social Sciences
ข้อความโฆษณา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17187
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf670.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น